Výpověď nájmu bytu

 

Nový občanský zákoník v oblasti pronájmů bytů rozšiřuje oproti dřívějším právním úpravám práva pronajímatele a současně dostatečně chrání i nájemce.

 

Například k výpovědi nájmu již není zapotřebí povolení soudu. Soud do vztahů mezi nájemcem a pronajímatelem vstupuje pouze na základě žádosti nájemce o přezkoumání oprávněnosti výpovědi ze strany pronajímatele. Smluvně nelze ujednávat žádné pokuty a sankce za neplnění povinností ze strany nájemce. Dále občanský zákoník mimo jiné upravuje i povinnost nájemce dodržovat domovní řád a další pravidla soužití v bytovém domě.

 

Předmětem pronájmu za účelem bydlení nemusí být již pouze byt nebo rodinný dům. Pronajímatel se s nájemcem mohou dohodnout, že k obývání bude nájemci pronajat jiný než obytný prostor. Může se jednat třeba o maringotku či hausbót. Podmínkou je, že prostory budou nájemcem využívány především k bydlení. Na takový pronájem se vztahují ustanovení zákona stejně, jako kdyby se jednalo o nájem bytu.

 

 

Výpověď nájmu

 

Výpověď nájmu musí mít písemnou formu a musí být doručena druhé straně. Výpovědní doba běží až po doručení druhé straně, a to od prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně doručena.

 

Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, pokud se od uzavření smlouvy změní okolnosti do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

 

Pokud nájem vypovídá pronajímatel, musí nájemce poučit o jeho právu vznést námitky proti výpovědi a o možnosti podání návrhu soudu na přezkoumání oprávněnosti výpovědi. Pokud pronajímatel nájemce takto nepoučí, je výpověď neplatná.

 

Pronajímatel může vypovědět nájem sjednaný na dobu určitou i neurčitou v případě, že

 

* nájemce hrubým způsobem poruší svoji povinnost vyplývající z nájmu,

* byl nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti, nebo na sousedech, nebo proti cizímu majetku, který se nachází v domě,

* z jiného obdobně závažného stavu, situace či jednání.

 

Výpovědní lhůta trvá 3 měsíce. Důvod musí být ve výpovědi uveden.

 

Nájem na dobu neurčitou může s tříměsíční výpovědní lhůtou pronajímatel vypovědět také v případě, že

 

* bylo rozvedeno jeho manželství, nebo je právě v rozvodovém řízení, a byt potřebuje pro uspokojení svých bytových potřeb či bytových potřeb svého partnera,

* pronajímatel potřebuje byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

 

Ve výpovědi nájemní smlouvy musí být uveden důvod. Pokud nebude byt po uplynutí 1 měsíce po vystěhování nájemce použit k těmto účelům, tzn. obsazen těmito osobami, nájemce má nárok na návrat do nájmu či na uhrazení nákladů na přestěhování.

 

Nájemce může požádat soud o přezkoumání, zda je výpověď oprávněná. Lhůta pro podání takového návrhu k soudu je 2 měsíce ode dne, kdy nájemce výpověď obdržel.

 

Okamžitě, bez výpovědní doby může pronajímatel vypovědět nájem v případě, že nájemce poruší svoji povinnost obzvláště závažným způsobem.

 

Za zvlášť závažné porušení povinnosti se považuje to, že

 

* nájemce nezaplatil nájemné a náklady na služby za dobu tří měsíců a více,

* poškozuje byt nebo dům závažným nebo nevratným způsobem,

* způsobuje jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli či sousedům,

* neoprávněně užívá byt k jinému účelu nebo jiným způsobem, než bylo ujednáno.

 

Nájemce musí byt odevzdat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce. Pronajímatel však musí ještě před doručením výpovědi vyzvat nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, resp. stav, a musí ve výpovědi uvést, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení povinnosti nájemcem. Pokud pronajímatel nesplní tyto povinnosti, výpověď je neplatná.

 

Nájemník je povinen předat byt ve stejném stavu, v jakém ho převzal, přičemž se počítá s běžným opotřebením. Nájemné je povinen platit, dokud nepředá byt. Výpověď je ukončena předáním bytu a klíčů.

Datum publikace: 15.6.2016


Více článků z kategorie Blog

Více článků z kategorie BlogKontakt: info@bezrealitky.net

Vyhledávání reality bez realitky:

 

Bez realitky