Vlastnictví bytů podle nového občanského zákoníku

 

K 1.1.2014 byl zrušen zákon o vlastnictví bytů. Problematiku bytového vlastnictví a spoluvlastnictví nyní řeší nový občanský zákoník (NOZ).

 

 

Práva a povinnosti majitelů bytových jednotek

 

Oproti předchozí právní úpravě jsou práva a povinnosti majitelů bytů nyní novým občanským zákoníkem upravena podrobněji a konkrétněji.

 

Zákon dává majitelům bytů např. právo

 

* být obeznámen s hospodařením domu,

* být obeznámen se správou domu a pozemku, což zahrnuje i právo nahlížet do účetních knih a dokladů a do smluv uzavřených ve věcech správy,

* na informaci o jméně a adrese kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě.

 

 

Mezi povinnosti majitelů bytů patří např. povinnost

 

* řídit se pravidly pro užívání společných částí domu a pravidly pro správu domu,

* zajistit dodržování těchto pravidel i osobami, kterým umožnil přístup do domu či bytu,

* nejpozději do 1 měsíce od nabytí vlastnického práva k bytu oznámit správě domu tuto skutečnost a současně uvést svoji adresu, počet osob, které budou mít v bytě domácnost (v případě změny těchto údajů platí obdobně totéž),

* bezodkladně oznámit správě domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu nejméně 3 měsíců v souhrnu v jednom kalendářním roce (pokud jde o osobu, které byl byt přenechán k užívání, pak je povinností vlastníka bytu oznámit i jméno a adresu této osoby),

* v případě provádění stavebních úprav v bytě umožnit, na základě předchozího vyzvání správcem domu, přístup do bytu za účelem ověření, že stavební úpravy nepoškozují, nemění či neohrožují společné části domu.

 

 

Stanovy společenství vlastníků

 

Stanovám je třeba věnovat velkou pozornost. NOZ předepisuje nejen novou úpravu jejich formy, ale i okruh jejich nových povinných náležitostí.

Přizpůsobit stanovy novému občanskému zákoníku jsou společenství vlastníků povinné do konce roku 2016 s tím, že ustanovení stanov, která jsou v rozporu s NOZ, jsou od 1.1.2014 neplatná.

 

 

Hlasování ve společenství vlastníků

 

Počet hlasů, který připadá každému vlastníku bytové jednotky, odpovídá velikosti jeho podílu na společných částech domu. Shromáždění je usnášeníschopné v případě, kdy jsou přítomni vlastníci v takovém počtu, že součet všech jejich hlasů je většinový. K přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu většiny hlasů vlastníků přítomných na shromáždění, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.

 

Rozhodovat lze ve stanovených případech i mimo zasedání, pak se rozhoduje většinou všech hlasů. Pokud to stanovy určí, může být počet hlasů potřebných pro schválení vyšší.

Mimo zasedání připouští NOZ rozhodovat v těch záležitostech, o nichž nebylo možno přijmout usnesení na shromáždění z důvodu, že shromáždění nebylo usnášeníschopné. NOZ podrobně upravuje podmínky, které se tohoto týkají.

Dále lze mimo zasedání rozhodovat v případech, které připouští stanovy.

 

 

Poplatky za správu domu a pozemku

 

Pokud to neodporuje stanovám, nově může být členem voleného orgánu i osoba, která nemá ve společenství vlastníků žádný podíl, tudíž není vlastníkem žádného bytu.

 

Příspěvky na odměny pro členy orgánů společenství vlastníků, na správu domu, ze vedení účetnictví apod. se stanovují na každou bytovou jednotku ve stejné výši. Neřídí se tedy velikostí podílu na společných částech domu.

 

Na správu domu a pozemku přispívají vlastníci bytových jednotek v takové výši, která odpovídá jejich podílu na společných částech domu. Společenství vlastníků si však toto může určit jinak.

 

Využívá-li některý z vlastníků některou ze společných částí domu sám, ovlivní to výši jeho příspěvku. Přitom se zohlední jeho rozsah povinností týkajících se správy této části domu na jeho vlastní náklady.

Datum publikace: 15.6.2016


Více článků z kategorie Blog

Více článků z kategorie BlogKontakt: info@bezrealitky.net

Vyhledávání reality bez realitky:

 

Bez realitky