Rozdíl mezi pronájmem a pachtem

 

Rozdíl mezi pronájmem a pachtem obecně spočívá v tom, že v případě pachtu může nájemce věc nejen užívat, ale také z ní získávat nějaký zisk či výnos.

 

Propachtovatel (vlastník) přenechává dohodnutou věc pachtýři (nájemci) k dočasnému užívání, a to na základě pachtovní smlouvy. Za její užívání platí pachtýř propachtovateli dohodnuté pachtovné (nájemné) nebo poměrnou část výnosu z věci. O dohodnutou věc pachtýř pečuje jako řádný hospodář.

 

Problematika pachtu je v novém občanském zákoníku (NOZ) upravena v § 2332–2357. Zvlášť je pak upraven zemědělský pacht a pacht závodu, firmy, podniku.

 

Ten, kdo nabude v dobré víře za úplatu věcné právo, je chráněn ze zákona vůči dalším osobám. Pacht, nájem i pronájem lze podle NOZ také zapsat jako věcné právo do katastru nemovitostí. Pacht je možné do katastru nemovitostí zapsat pouze se souhlasem vlastníka nemovitosti a na základě smlouvy o pachtu či souhlasného prohlášení obou stran o pachtu.

 

Zápisem pachtu do katastru nemovitostí může pachtýř získat větší důvěryhodnost u svých zákazníků a obchodních partnerů. Ti si totiž sami mohou ověřit, že nájemník provozuje činnost, ze které má zisk.

 

Pokud je pacht či nájem zapsán v katastru nemovitostí, pak v případě prodeje takové nemovitosti nemusí její vlastník o pachtu či pronájmu nemovitosti kupujícího informovat. Podle zákona se má za to, že kupující je o tomto závazku informován. Veškerá ujednání o povinnostech vlastníka jako pronajímatele jsou pro kupujícího závazná. Nájemník je tak ze zákona chráněn proti vypovězení smlouvy z důvodu změny vlastníka nemovitosti. Pokud nový vlastník nemovitosti není o existujícím pronájmu informován, pak jej může vypovědět ve lhůtě 3 měsíců od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl.

Datum publikace: 15.6.2016


Více článků z kategorie Blog

Více článků z kategorie BlogKontakt: info@bezrealitky.net

Vyhledávání reality bez realitky:

 

Bez realitky