Prodej a koupě nemovitosti podle nového občanského zákoníku

 

Nový občanský zákoník (NOZ), účinný od 1.1.2014, pamatuje i na vztahy v souvislosti s nemovitostmi. Mimo jiné je několik desítek paragrafů, počínaje § 2079, věnováno také prodeji a koupi nemovitosti.

 

Koupi nemovitosti je v zákoně věnován samostatný oddíl (oddíl 2 „Koupě“). Pododdíl 1 obsahuje obecná ustanovení, pododdíl 3 upravuje zejména kupní smlouvu a nutnost zápisu věcných práv k nemovitosti, která přecházejí i na následné nabyvatele nemovitosti.

 

Ustanovení tohoto oddílu mimo jiné ukládají prodávajícímu povinnost upozornit kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na jemu známé vady nemovitosti. Kupujícímu prodlužuje lhůtu, ve které může prodávajícímu nahlásit skryté vady nebo reklamaci vadných plnění, až na dobu pěti let. To se týká případů, kdy prodávající v době odevzdání nemovitosti o vadách nevěděl. Pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které v době odevzdání nemovitosti prodávající věděl nebo vědět musel, právo kupujícího z vadného plnění se ani uplynutím této doby nepromlčuje.

 

Vedlejší ujednání při kupní smlouvě jsou otázkou dohody mezi kupujícím a prodávajícím. V zákoně je jim věnován pododdíl 4, který definuje tato práva a výhrady:

 

Předkupní právo

 

Pokud je na nemovitost ujednáno předkupní právo, pak v případě jejího prodeje musí prodávající nabídnout nemovitost ke koupi osobě, která má k nemovitosti předkupní právo. Tato povinnost vlastníka (prodávajícího) přechází i na dědice nemovitosti či na jiné nástupce vlastnického práva.

 

 

Koupě na zkoušku

 

Kupující si může vyhradit právo vrácení nemovitosti původnímu vlastníkovi během trvání zkušební doby. Délka zkušební doby se uvede do smlouvy. Pokud smluvně ujednána není, pak ze zákona trvá zkušební doba 1 rok od uzavření smlouvy. Ve smlouvě musí být dohodnuty podmínky, za kterých může kupující nemovitost původnímu vlastníkovi vrátit.

Pokud kupující svého práva na vrácení nemovitosti nevyužije, musí během zkušební doby nemovitost schválit. Nemovitost nemůže odmítnout v případě, že ji nemůže vrátit ve stavu, v jakém ji převzal.

Této výhrady lze využít například v případech, kdy má kupující pochybnosti o technickém stavu nemovitosti, kterou kupuje.

 

 

Vlastnické právo

 

Prodávající si k nemovitosti může vyhradit vlastnické právo. V tom případě se kupující stává vlastníkem nemovitosti až v okamžiku uhrazení celé kupní ceny. Avšak nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím nemovitosti.

 

Pokud kupující nemovitost pořizuje na úvěr nebo za finanční prostředky jiného věřitele, může být výhrada vlastnického práva ze strany prodávajícího taktéž naplněna, ovšem za splnění určitých podmínek. Musí být sjednána formou veřejné listiny, to znamená notářského zápisu, nebo musí být ujednána písemně s úředně ověřenými podpisy stran. V případě, že se výhrada vlastnického práva týká věci, která je zapsaná do veřejného seznamu, což je třeba katastr nemovitostí, působí tato výhrada vůči třetím osobám jen tehdy, je-li zapsána do tohoto veřejného seznamu.

 

 

Zpětná koupě

 

Tato výhrada zavazuje kupujícího převést za úplatu nemovitost zpět prodávajícímu, pokud o to prodávající požádá. Lhůta, ve které může být této výhrady využito, je stanovena smluvně. Pokud ne, ze zákona činí tato lhůta 10 let.

 

 

Zpětný prodej

 

Jde o obdobu zpětné koupě, jen naopak. Kupující si vymíní, že nemovitost může prodat zpět původnímu vlastníkovi.

Datum publikace: 15.6.2016


Více článků z kategorie Blog

Více článků z kategorie BlogKontakt: info@bezrealitky.net

Vyhledávání reality bez realitky:

 

Bez realitky