Pojištění nemovitosti

 

 

Pojištění nemovitosti chrání vaši nemovitost a finance před škodami způsobenými např. krádeží, vloupáním, vandalismem či živelnými pohromami. Lze ho sjednat pro různé typy nemovitostí, jako jsou:

 

* rodinný dům, včetně vedlejších objektů (samostatně stojící garáž, plot, kůlna apod.)

* stavba nového domu

* rekreační objekt (chalupy, chaty)

* bytový dům

* byt

 

Co lze pojistit

 

 

Pojistit lze tyto typy nemovitostí:

 

* trvale obývaný rodinný dům; pojištění se vztahuje i na jeho stavebních součásti, příslušenství a přípojky,

* hlavní budova ve výstavbě; jedná-li se o rodinný dům, neplatí podmínka trvalého obývání,

* přechodně obývaný rekreační objekt; pojištění se vztahuje i na jeho stavební součásti,

* podnikatelský objekt; on-line expresně do výše 5 mil. Kč, ostatní po domluvě.

 

Předmětem pojištění může být také:

 

* dočasné objekty zařízení staveniště potřebné k výstavbě hlavní budovy,

* stavební materiál,

* věci, které slouží k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti.

 

Podmínkou je, že tyto movité věci jsou buď v majetku pojištěného, nebo že se jedná o cizí movité věci, které pojištěný užívá oprávněně.

 

Pojistnou smlouvou může být dále ujednáno, že předmětem pojištění je také

 

* soubor ostatních budov a staveb, včetně jejich stavebních součástí, příslušenství a přípojek; podmínkou je, že se nachází na pozemku, který náleží k hlavní budově,

* ostatní objekty ve výstavbě.

 

 

Proti čemu lze nemovitost pojistit

 

 

Nemovitost lze pojistit proti škodám způsobeným v důsledku:

 

* požáru, výbuchu, kouře,

* úderu blesku, vichřice, krupobití,

* tíhy sněhu nebo námrazy, sesuvu sněhu,

* pádu stromů, stožárů či jiných předmětů (pokud nejsou součástí poškozené věci nebo součástí jejího souboru)

* povodní, záplav,

* sesuvu půdy, zřícení skal, pádu kamenů

* laviny, zemětřesení, závalu

* nárazu silničního vozidla (pokud nebylo řízeno či provozováno pojištěným nebo pojistníkem),

* nárazu těles ze vzduchu, pádu letadla

* rázové vlny nadzvukových letadel

* vody z vodovodního zařízení

* chybné funkce sprinkleru; ztráty vody

* přepětí, podpětí,

* krádeže, loupeže, pokusu o loupež, vandalismu

 

Cena pojištění nemovitosti

 

 Výše pojistného záleží hlavně na tom, proti jakým rizikům svoji nemovitost pojistíte, zda si sjednáte i připojištění a jakou si zvolíte asistenci. Pojištění nemovitosti můžete zkombinovat i s pojištěním domácnosti.

Pro zjištění ceny zadejte potřebné údaje do naší kalkulačky, která vám porovná ceny jednotlivých pojišťoven. Nebo kontaktujte našeho specialistu na pojištění, který vám poskytne fundovanou radu či pomoc.

 

Pojistné plnění a limity plnění

 

 

Výše plnění pojišťovny v případě pojistné události je omezena horní hranicí, která je dána limitem pojistného plnění nebo pojistnou částkou.

 

Při sjednání pojištění je pojistnou smlouvou dohodnuta také výše spoluúčasti. Vznikne-li nárok na pojistné plnění, je pojistitelem vyčíslena nejprve celková výše pojistného plnění a od ní je odečtena částka odpovídající sjednané spoluúčasti.

 

Nemovitosti lze pojistit

* na novou cenu,

* nebo na časovou cenu.

 

Pojištění na novou cenu:

 

* V případě zničení, odcizení č ztráty pojištěné věci vyplatí pojišťovna částku, která odpovídá přiměřeným nákladům na pořízení stejné nebo srovnatelné nové věci a sníženou o cenu zbytků, které jsou využitelné.

 

* V případě poškození pojištěné věci vyplatí pojišťovna částku, která odpovídá přiměřeným nákladům na její opravu a sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí.

 

Pojištění na časovou cenu:

 

* V případě zničení, odcizení č ztráty pojištěné věci vyplatí pojišťovna částku, která odpovídá přiměřeným nákladům na pořízení stejné nebo srovnatelné nové věci, přičemž tato bude snížena o částku, která odpovídá ceně využitelných zbytků, o částku odpovídající stupni opotřebení nebo znehodnocení pojištěné věci, a upravena bude také o částku odpovídající zhodnocení pojištěné věci (např. modernizací).

 

* V případě poškození pojištěné věci vyplatí pojišťovna částku, která odpovídá přiměřeným nákladům na její opravu, přičemž tato bude snížena o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí, o částku odpovídající stupni opotřebení

nebo znehodnocení nahrazovaných částí, a upravena bude také o částku odpovídající zhodnocení nahrazovaných částí.

 

Sjednání pojištění nemovitosti v jednotlivých krocích

 

 

Pokud máte zájem sjednat si pojištění nemovitosti, postupujte následovně.

 

1. Vyplňte zobrazený formulář. Po jeho odeslání zjistíte výši pojistného a pojistných částek. Pokud vám vyhovují, pokračujte ve sjednání.

2. Pokud si nebudete vědět rady, klikněte na ikonku s otazníkem, zobrazí se vám vysvětlení.

3. Pro sjednání pojistné smlouvy je nutné, abyste potvrdili, že souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

4. Vyplněný formulář potvrďte a odešlete jej.

5. Do dvou pracovních dnů vám e-mailem zašleme náhled pojistné smlouvy. Podrobně se s ní seznamte a důkladně zkontrolujte všechny údaje v ní. Následně nám potvrďte akceptaci smlouvy.

6. Do tří pracovních dnů ode dne, kdy obdržíme vaší akceptaci, vám zašleme originál pojistné smlouvy. Smlouvu podepište a zašlete nám ji zpět v přiložené obálce.

7. Po zpracování smlouvy obdržíte od pojišťovny akceptaci smlouvy (nejpozději do 30 dnů). Počátek pojištění je možný nejdříve ode dne, který následuje po dni sepsání smlouvy.

 

Pokud se přihlásíte jako registrovaný uživatel, můžete sledovat stav vaší smlouvy během vyřizování.

 

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem.Kontakt: info@bezrealitky.net

Vyhledávání reality bez realitky:

 

Bez realitky