Novinky v katastru nemovitostí podle nového občanského zákoníku

 

Katastr nemovitostí se stal jedním z veřejných seznamů a jako veřejný seznam je i nazýván. My se pro lepší srozumitelnost v našich příspěvcích držíme zavedeného (ačkoli dnes již neplatného) označení „katastr nemovitostí“.

 

 

Nová práva

 

Novým občanským zákoníkem byl rozšířen okruh práv, která se zapisují do katastru nemovitostí. Následující výčet zahrnuje všechna práva, která se nyní do katastru nemovitostí zapisují.

 

* vlastnické právo

* přídatné spoluvlastnictví

* výhrada vlastnického práva

* ujednání o koupi na zkoušku

* výhrada práva zpětné koupě

* výhrada práva zpětného prodeje

* výhrada práva lepšího kupce

* věcné břemeno

* nájem

* pacht

* zástavní právo

* budoucí zástavní právo

* podzástavní právo

* právo stavby

* budoucí výměnek

* správa svěřenského fondu

* zákaz zcizení nebo zatížení

* vzdání se práva na náhradu škody na pozemku

 

 

Návrh na vklad

 

Návrh na vklad začíná návrhem účastníka vkladového řízení. Platí zásada priority, což znamená, že se kvůli určení přednosti v zápisu rozlišují nejen pouze den doručení, ale také hodina a minuta doručení návrhu.

 

Přílohou návrhu na vklad je jedna vkladová listina buď ve formě listinného nebo elektronického dokumentu. Ve sbírce listin na katastrálním úřadě se tato vkladová listina archivuje v té podobě, v jaké byla předložena. Je-li účastník vkladového řízení zastoupen na základě plné moci, musí být podpisy úředně ověřeny.

 

Pokud katastrální úřad návrhu na vklad nevyhoví, vyhotoví písemné odůvodnění a to zašle účastníkům řízení, včetně těch, kteří jsou zastoupeni plnou mocí.

 

Pokud katastrální úřad návrhu na vklad vyhoví, nezasílá se písemné rozhodnutí. Účastníci vkladového řízení obdrží pouze vyrozumění o tom, jaký vklad byl proveden, a vklad nabývá právní moci záznamem ve spisu.

 

 

Delší vkladové řízení

 

Délka vkladového řízení se prodloužila kvůli ochraně vlastníků nemovitostí až na 4 týdny. Jakmile totiž katastrální úřad obdrží nějaký návrh na vklad, informuje vlastníka nemovitosti o tomto návrhu. Vlastník nemovitosti má lhůtu 20 dnů, ve které se v případě podvodu může obrátit na katastr a podniknout kroky k nápravě. Katastrální úřad musí respektovat tuto lhůtu a teprve po jejím uplynutí a v případě, že se vlastník nemovitosti neozve (vše je v pořádku), může katastrální úřad pokračovat v řízení.

 

V případě, že má vlastník nemovitosti datovou schránku, informuje ho katastrální úřad prostřednictvím ní. V ostatních případech zasílá katastrální úřad vyrozumění poštou na adresu trvalého bydliště vlastníka nemovitosti.

 

Pokud se majitel nemovitosti zdržuje mimo trvalé bydliště, může si zřídit zpoplatněnou službu tzv. hlídání nemovitosti. V případě vlastnického práva k méně než 20 nemovitostem se hradí jednorázový poplatek v řádu stokorun a doživotně nastavenou službou. V případě vlastnického práva k více než 20 nemovitostem se účtuje roční poplatek v řádu desetikorun na každou nemovitost a tento poplatek se hradí tak dlouho, dokud trvá zájem vlastníka nemovitostí o tuto službu.

 

 

Poznámka spornosti

 

Pokud se někdo cítí omezen na svém právu vkladem, který byl do katastru nemovitostí proveden, může podat na katastrální úřad žádost o vyznačení tzv. poznámky spornosti v listu vlastnictví. Poté se musí do 2 měsíců obrátit na soud a o svém podání soudu musí informovat katastrální úřad. Pokud tak neučiní, katastrální úřad poznámku spornosti z listu vlastnictví vymaže.

 

O zápis poznámky spornosti lze katastrální úřad žádat ve lhůtě 3 let od provedení zápisu, nejpozději však do 1 měsíce od okamžiku, kdy se žadatel o tento zápis o skutečnosti dozvěděl.

 

Poznámka spornosti je účinná vůči osobám, kterým napadený zápis svědčí i vůči osobám, které na základě napadeného zápisu dosáhly dalších zápisů.

 

 

Materiální publicita

 

Zásada materiální publicity znamená, že zápis v katastru nemovitostí převažuje nad skutečným stavem věcí. Musí se však jednat o případ, kdy došlo k právnímu jednání v dobré víře. Tato zásada tedy poskytuje právní ochranu osobě, která nabyla věcné právo k nemovitosti za úplatu v dobré víře od osoby, která je v katastru zapsána jako vlastník, ačkoli „skutečným vlastníkem“ není.

 

 

Evidence prodejních cen

 

Katastr nemovitostí eviduje ceny, za které se ta která nemovitost prodávala. K těmto informacím pak umožní přístup každému, kdo o to požádá a po ověření jeho totožnosti. Údaje o totožnosti žadatelů se rovněž evidují.

Datum publikace: 15.6.2016


Více článků z kategorie Blog

Více článků z kategorie BlogKontakt: info@bezrealitky.net

Vyhledávání reality bez realitky:

 

Bez realitky